top of page

KONKORDATO NEDİR ?

Güncelleme tarihi: 10 Eyl 2018

Ekonomik krizlerin ticari hayatımızın bir parçası olduğu değişmez bir gerçek. İcra İflas Kanunumuz’da hem borçluyu iflastan kurtaran, işletmenin devamını sağlamayı amaç edinmiş, hem de iflas sonunda alacağının belki çok az bir miktarına kavuşacak alacaklının haklarını koruyan konkordato kurumu düzenlenmiştir.


İflas ertelemesine ilişkin kanun maddelerinin kaldırılmasından sonra konkordatonun önemi daha da artmıştır.


Konkordato borçlu tarafından talep edilebileceği gibi alacaklı tarafından da talep edilebilir.


Konkordato talebi ekli finansal tablolar ve ticari defterlerle birlikte hazırlanacak konkordato ön projesinin gerekçeli bir dilekçe ile yetkili asliye ticaret mahkemesine sunulması ile yapılır. 

Konkordato gider avansı tarifesine gore;

Talep eden;

a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 550,00 Türk Lirası,

c)Resmi İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

d) Bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,

e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarı,

f) Diğer iş ve işlemler için 300,00 Türk Lirası,

g) İflasa tabi olanlar yönünden 15.000,00 Türk Lirası iflas gideri,

toplamını avans olarak öder.


Hesap edilecek miktar; gider avansı olarak mahkeme kasasına ödenecektir.


Konkordato mühleti içinde istisnalar hariç olmak üzere borçluya karşı takip yapılamaz, yapılmış takipler ise durur.


Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.


Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.


Konkordato projesi;

a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya

b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,

aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.


Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir.


Konkordato tasdiki yada reddi kararlarına karşı kanun yolu açıktır.


Konkordato talebinin tasdiki ile borçlu icra baskısı altında olmadan bir süre daha borçlarını belli indirimler altında yada vadelerle ödeme imkanına kavuşur.


30 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page