top of page

Faturanın Hukuki Niteliği

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 21.Maddesinde , karşılıklı iş yapan tacirler arasında alıcının satıcıdan ödediği bedelin de gösterilerek kendisine bir fatura verilmesini isteyebileceğini belirtilmiş, kanunda bunun dışında herhangi bir tanım yapılmamıştır.


Türk Ticaret Kanunun 21/2 maddesinde ise faturayı alanın 8 (sekiz) gün içerisinde faturanın içeriği hakkında itiraz da bulunmadığında, bu faturanın içeriğini kabul etmiş sayılacağı belirtilmiştir.


Faturanın tarifi ve şekli; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229, 230. maddelerinde yer almaktadır.Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde; Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır, hükmü yer almaktadır.Yine Vergi Usul Kanunun 230.maddesine göre faturanın şeklini tarif etmiştir ve bir faturada asgari bulunması gereken bilgileri 5 madde halinde zikretmiştir;


Bu hususlar;

1.Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergidairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesapnumarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası’dır.

Faturaya İtiraz :

6102 sayılı TTK m. 21/2’nin maddesine göre; bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Bu faturaya ilişkin karine ve faturanın delil niteliği sadece ilgilileri arasında geçerlidir.

21.maddenin ikinci fıkrasında yer alan 8 günlük itiraz süresi, faturanın konusunu oluşturan sözleşmenin kurulduğu ya da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Söz konusu hükümde belirtilen içerik akdedilen sözleşme çerçevesinde üzerinde anlaşılan fiyatın doğru bir şekilde tanzim edildiği, miktarın doğru bir şekilde teslim edildiği veya ifa edildiği ile ilgilidir. Faturayı düzenleyen taraf itiraz süresi içinde ispat yükünü üzerinde tutarken, itiraz süresi sonrası faturanın doğru olmadığını ispat yükü alıcıya geçmektedir. Netice itibariyle 8 günlük itiraz süresi ispat yükünün yer değişmesine neden olmaktadır.TTK’nın 21.maddesinde “faturaya karşı itiraz”ın ne şekilde yapılacağına dair herhangi bir açıklık yoktur. Ancak, gerek faturanın tebliğinde ve gerekse ona karşı yapılacak itirazda, söz konusu itirazın ispat hukuku açısından kolaylık sağlama amacıyla – noter aracı- lığıyla veya iadeli taahhütlü bir mektupla ya da telgrafla yapılması faydalı olacaktır. Yine 8 gün içinde dava açılmış olması da faturaya itiraz anlamına da gelir.  Alınan faturaya sekiz gün içinde itiraz olunmaması halinde fatura içeriğinin kabul edilmiş olduğu varsayılır; ancak bu hususun aksini ispat mümkündür.

İtiraz edilmemek suretiyle alıcı aleyhine yazılı kanıt niteliğini kazanan fatura içeriğinin aksi, ancak yazılı kanıt, ticari defter veya yeminle ispat olunabilir.

678 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page